Informacija apie vaizdo stebėjimą

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, informuojame, kad UAB Loveta (toliau taip pat – „Bendrovė“) vykdo vaizdo stebėjimą pagrindiniame įėjime į Bendrovės patalpas ir dalyje Bendrovės patalpų (atitinkama informacija matoma informaciniame lipduke, prieš patenkant į vaizdo stebėjimo zoną).

 • Vaizdo stebėjimo metu surinktų duomenų valdytojas yra:
  UAB Loveta
  Juridinio asmens kodas: 302570920
  Adresas: Mindaugo g. 16, 03225 Vilnius
  Tel.+370 639 66 755
  El. paštas: info@dronai.lt
 • Bendrovėje tvarkomi tokie vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunami vaizdo duomenys: asmenų, taip pat Bendrovės darbuotojų, jų valdomų transporto priemonių, patenkančių į vaizdo stebėjimo zoną atvaizdai. Šie duomenys renkami teritorijoje, kurią sudaro Bendrovės įėjimo/išėjimo durys, klientų aptarnavimo salė, per Bendrovės langus matoma teritorija lauke. Vaizdas nėra stebimas kitose Bendrovės patalpose, kuriose dirba darbuotojai, lankosi klientai, pagalbinėse patalpose, taip pat patalpose, kuriose turi būti užtikrintas absoliutus asmenų privatumas (t.y. tualetai, persirengimo kambarys).
 • Vaizdo duomenys tvarkomi automatiniu būdu.
 • Vaizdo duomenys kaupiami duomenų laikmenose ir saugomi 20 kalendorinių dienų. Peržiūrimi tie vaizdo duomenys, kuriuose galimai yra užfiksuoti teisės pažeidimai, o tokie duomenys saugomi iki atitinkamų institucijų nurodymo.
 • Vaizdo stebėjimo ir duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti Bendrovės turto apsaugą, asmenų, kurie lankosi Bendrovėje bei Bendrovės darbuotojų saugumą, užfiksuoti ir išsaugoti teisės pažeidimų, kitų incidentų įrodymus. Vaizdo stebėjimo duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su šiame punkte apibrėžtais tikslais.
 • Vaizdo duomenų tvarkymo įranga ir vaizdo duomenys yra prieinami tik vaizdo stebėjimą vykdantiems įgaliotiems darbuotojams, kai tai reikalinga jų pareigoms atlikti. Vaizdo duomenys taip pat gali būti pateikiami teisėsaugos ar kitoms valstybinėms institucijoms, turinčioms teisę gauti tokius vaizdo įrašus jiems priskirtų pareigų vykdymui.
 • Vaizdo duomenys nėra viešai prieinami/matomi.
 • Vaizdo duomenys apsaugomi nuo praradimo, iškraipymo, sunaikinimo, neteisėto panaudojimo organizacinėmis, techninėmis ir programinėmis duomenų saugos priemonėmis. 
 • Vaizdo duomenys naikinami automatiniu būdu programinėmis priemonėmis (pašalinami iš duomenų laikmenos, o laikmenos, iš kurių tokių duomenų pašalinti negalima – sunaikinamos fiziškai), pasibaigus jų saugojimo laikotarpiui.
 • Vaizdo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai gali susipažinti su vaizdo duomenimis pagal su jais pasirašytas duomenų tvarkymo sutartis, laikantis duomenų saugumo reikalavimų ir konfidencialumo įsipareigojimų.
 • Asmenys, kurių vaizdo duomenys buvo surinkti, turi teises, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, t.y. - žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą bei gauti savo vaizdo įrašus; - susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; - nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; - reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar yra kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas pagrindas arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.
 • Asmenys turi teisę atitinkamus prašymus dėl savo asmens duomenų pateikti aukščiau nurodytu adresu ar e-paštu.
Product added to wishlist